Main Menu

Nowe


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates


System reklamy Test


Czym przyklei? styropianowe p?yty, kasetony, listwy
Pisali?my ju? o kasetonach styropianowych, dzi? o tym, czym je przyklei?. Klejw jest kilka i jest w czym wybiera?. Wszystkie zaprawy s? ?atwe w przygotowaniu (wystarczy wymiesza? je z wod? w proporcjach podanych na opakowaniu). O tym, ?e pod?o?e, do ktrego chcemy przyklei? elementy styropianowe, powinno by? czyste, wolne od brudu, kurzu, t?uszczu i resztek starych pow?ok malarskich, przypominamy z czystego obowi?zku. Nale?y te? zwraca? uwag?, czy dana zaprawa jest do stosowania zewn?trz czy wewn?trz pomieszczenia.

Nasz przegl?d klejw zaczynamy od wewn?trznej zaprawy klejowej na ?ciany i stropy STOP, stosowanej do p?yt i kasetonw styropianowych. Jest to gotowa sucha mieszanka, wygodna i ?atwa w u?yciu. Wystarczy wsypanie jej do wody i dok?adne wymieszanie. Tak przygotowana zaprawa nadaje si? do u?ycia ju? po 10 minutach i zachowuje swoje w?a?ciwo?ci przez 4 godziny. Zapraw? klejow? nanosimy przy pomocy specjalnej packi na powierzchni? p?yty czy kasetonu i rwnomiernie dociskamy j? do ?ciany czy sufitu. Niektrzy nanosz? zapraw? na powierzchni? p?yty punktowo- wtedy nale?y zrobi? ?rednio oko?o 5 punktw, tak by pokry? oko?o 50% powierzchni. Jej g?wne zalety to wysoka plastyczno?? i przyczepno?? do pod?o?a. A bia?y kolor sprawia, ?e nie pozostawia zabrudze? na bia?ej powierzchni p?yt styropianowych.

STOP 2000 to klej dyspersyjny do kasetonw styropianowych wy??cznie do zastosowa? wewn?trznych. Stosowany te? mo?e by? do przyklejania elementw i akcesoriw wyko?czeniowych ze styropianu (plafonw sufitowych, listew wyko?czeniowych). Jak i poprzednie jest ?atwy i wygodny w u?yciu i charakteryzuje si? niskim zu?yciem (600/900 g/m2). W razie potrzeby klej ten mo?na rozcie?czy? dodaj?c niewielk? ilo?? wody.

Kolejnym klejem jest ATLAS STOP 3000 zalecany do ozdobnych p?yt i listew styropianowych, rwnie? do wewn?trz pomieszcze?. Podobnie jak poprzedni jest ?atwy w stosowaniu i charakteryzuje si? dobr? przyczepno?ci? do pod?o?a i styropianu. Dodatkow? jego zalet? jest fakt, ?e zawiera ?rodki grzybobjcze.

STOPTER K 20 to uniwersalna zaprawa klejowa do p?yt styropianowych o zwi?kszonej elastyczno?ci i przyczepno?ci. T? zapraw?, w przeciwie?stwie do poprzednich, stosujemy na zewn?trz budynkw. U?ywa si? jej do klejenia p?yt styropianowych i uk?adania siatki zbrojeniowej w systemie docieple? budynkw pod r?ne rodzaje tynku. Wraz z siatk? zbrojeniow? stanowi doskona?y system mineralnej renowacji starych tynkw. Jest zapraw? mrozo- i wodoodporn? o uniwersalnym przeznaczeniu. Zwi?kszona przyczepno?? i elastyczno?? oraz specjalne drobne kruszywo (redukuj?ce do minimum skurcze materia?u) stanowi o jej szczeglnej przydatno?ci w systemie docieple? pojedynczych ?cian i ca?ych budynkw.